Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Przedszkole w Kazimierzu Biskupim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://przedszkole.ekazimierz.com.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany),
 • brak opisów zdjęć.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

osoba kontaktowa – Kamila Nierychła,
adres e-mail -  knierychla@przedszkole.ekazimierz.com.pl
numer telefon - 63 241 13 42.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


Przedszkole w Kazimierzu Biskupim ma dwie siedziby: główną przy ul. Ogrodowej 3 w Kazimierzu Biskupim                                                                                      i w budynku w Posadzie przy ul. Żeromskiego 11.

 

Budynek przy ul. Ogrodowej 3:

 • Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ogrodowej 3, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo i drugie wejście od ul. Kościuszki. Wszystkie są jasno oświetlone, możliwie szerokie.
 • Budynek jest jednopoziomowy i podpiwniczony.
 • W pobliżu placówki około 30 metrów znajduje się parking gminny z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek w Posadzie przy ul. Żeromskiego 11:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście nieposiadające podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest jasno oświetlone, możliwie szerokie.
 • Oddziały przedszkolne mieszczą się w budynku na pierwszej kondygnacji.
 • W pobliżu placówki znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 • W budynkach nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 • Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynkach nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

 

Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach pracy.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf

Nasza strona używa plików cookies. Przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności]. Zamknij